Fjärrapplikationer

Finns ni på flera platser? Då rekommenderar vi att ni kör program och tjänster hos oss.

Läs mer
Virtuell server

Med en virtuell server får ni extra kraft. Den fysiska servern innehåller flera servrar, där ni erhåller en helt egen - med full kontroll.
Läs mer

Dedikerad Server

Om du önskar kan du hyra en dedikerad server hos oss. Funktionen är samma som med Co-Location men vi står för hårdvaran.
Läs mer

Co-Location

Co-Location innebär att att du placerar din server i vår serverhall. Antingen som fristående eller som del i vårt 19" ställage.
Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR
gällande per
2006-07-01

1 Allmänt

1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan abonnent och PraktIT WebbHotell, avseende PraktIT Webbtjänster.

1.2 PraktIT är bifirma till Petena AB med org.nr: 556490-6153.

1.3 Abonnemang och avtal gäller per abonnent årsvis fr.o.m. första beställningsdatum.

1.4 Tilläggstjänster debiteras årsvis oavsett initialperiod.

2 Omfattning

2.1 PraktIT Webbtjänsters omfattning specificeras närmare i produktbeskrivningar.

2.2 Support avseende funktionalitet ges via E-Post support@praktit.se eller webbsida webbhotell.praktit.se.

3 Uppsägning

3.1 Uppsägningstid för abonnent är en månad.

3.2 Uppsägning enl. 3.1 skall ske skriftligen via brev eller fax, signerad av firmatecknare.

3.3 PraktIT är ej skyldigt att återbetala abonnemangsavgift.

3.4 PraktIT äger rätt att stänga av abonnent med omedelbar verkan. Abonnent skall skriftligen meddelas vid avstängning.

3.5 Ärende enligt 3.4 som ej reglerats remitteras till PraktITs styrelse.

3.6 PraktIT äger rätt att säga upp abonnent.

4 Avgifter för abonnemang

4.1 Avgifter för PraktIT Webbtjänst debiteras i förskott mot faktura.

4.2 Utebliven betalning anses vara uppsägning enligt 3.1.

4.3 Efter 8 dagar från fakturadatum förlorar abonnenten rätten att göra invändning mot fakturan. Har abonnenten i tid invänt mot fakturan meddelar PraktIT vidare handläggning. Invändning skall göras skriftligen.

4.5 Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Avgiftshöjning skall meddelas minst en månad i förväg. Avgiftssänkning behöver inte meddelas i förväg.

5 Överlåtelse av abonnemang

     Abonnent kan skriftligen överlåta abonnemang efter PraktITs skriftliga medgivande.

6 Ansvarsbegränsning

6.1 PraktIT är ej ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. PraktIT är ej heller skadeståndsskyldigt om någon gör intrång på PraktITs datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information.

6.2 PraktIT har rätt till full åtkomst av abonnents data lagrad under Tjänsten.

6.3 PraktIT har rätt att av tekniska eller driftsmässiga skäl flytta abonnents data. PraktIT förbehåller sig även rätten att, efter meddelande inom skälig tid, förse abonnent med nya användaruppgifter så som användarnamn och lösenord.

7 Abonnents ansvar

7.1 Abonnent förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i PraktITs datorresurser.

7.2 Abonnent ansvarar för all information som lagras i dennes fil-areor hos PraktIT.

7.3 Abonnent är ansvarig för att varje användaridentitet och lösenord förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem.

8 Tjänste-policy

8.1 PraktIT vill inte, vare sig själva eller, att våra kunder skall figurera i samband med oseriös användning av Internet.

8.2 För att säkra Tjänstens funktionalitet har PraktIT tillåtelse att kontrollera information i abonnents fil-areor, E-post-struktur, databaser m.m. lagrad hos PraktIT samt inspektera och kontrollera data-trafik genom PraktITs förbindelser med omvärlden.

8.3 PraktIT skall alltid ha direktavtal med ägaren till domännamnet under vilket webbsidorna publiceras. Det skall av webbsidorna klart framgå vilket firma- eller organisationsnamn som ansvarar för sidornas publicering.

8.4 Abonnent förbinder sig härmed att använda Tjänster genom PraktIT på ett sådant sätt som följer nationell rätt i respektive mottagarland.

9 Sekretess

9.1 Vardera parten förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande till tredje man under Tjänstens genomförande eller därefter utlämna sådana uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller uppgift som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet skall alltid betraktas information som parten angivit vara konfidentiell. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än genom Tjänsten eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller ej heller när part är skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter. Är part skyldig att enligt lag lämna ut uppgifter skall, innan sådant utlämnande sker, andra parten informeras därom.

9.2 Part skall genom tystnadsförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan iakttas. Part ansvarar för att även anlitad underleverantör samt dess anställda som berörs av Tjänsten undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll till förmån för andra parten.

10 Ändringar av avtalsvillkor mm.

     PraktIT har rätt att ändra dessa villkor eller tjänsters omfattning tre månader efter det att abonnenten underrättats, skriftligen eller via e-post. Mindre ändringar av villkoren eller tjänstens omfattning får dock ske en månad efter det att abonnenten underrättats, skriftligen eller via e-post.

11 Tvist

     Tvist angående tolkning och tillämpning av avtalsvillkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.